ابعاد فرهنگی هافستد:فاصله قدرت(بخش سوم)

hqdefault3این بعد با این واقعیت سر و کار دارد که افراد در جوامع برابر نیستند. این بعد نشان می دهد که نگرش فرهنگ در برابر این نابرابریها چگونه است. فاصله قدرت این طور تعریف می شود که به چه میزان اعضای فرودست در سازمانها در یک کشور، توزیع نابرابر قدرت را انتظار دارند و می پذیرند.قدرت و نابرابری ویژگی تمامی جوامع است. تمامی جوامع نابرابر هستند اما برخی “نابرابر”تر هستند.
جدول زیر فرهنگ با “فاصله قدرت پایین” را با فرهنگ با”فاصله قدرت بالا” مقایسه می کند.
pd3
highpwerdistance-vs-lowpowerdistance11منبع:
Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context,Geert Hofstede,Universities of Maastricht and Tilburg, The Netherlands,2011

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *