ابعاد فرهنگی هافستد: فردگرایی/جمع گرایی(بخش دوم)

individual_shoes_DigitalVision_thinkstockموضوع اصلی که این بعد به آن اشاره می کند میزان وابستگی است که در بین اعضای جامعه وجود دارد که آیا تصویر شخصی افراد بصورت «من» یا بصورت «ما» بیان و تعریف می گردد. در جوامع فردگرا مردم متوجه خودشان و فامیل مستقیم خود هستند. در جوامع جمع گرا مردم به گروههایی تعلق دارند که در ازای اظهار وفاداری به آنها از افراد حمایت و مراقبت می کند.

جدول زیر فرهنگ فردگرا را با فرهنگ جمع گرا مقایسه می کند:

id1Capture

منبع:

Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context,Geert Hofstede,Universities of Maastricht and Tilburg, The Netherlands,2011

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *