به بهانه تئاتر سقراط: گفت و گو به عنوان شیوه‌ای از اندیشیدن