1398/04/04

نه دروغ درباره کار

اشلی گودل، رهبر سیسکو و مارکوس باکینگهام ، در کتاب جدیدشان با عنوان "نه دروغ درباره کار" استدلال می‌کنند که بسیاری از حقایق پذیرفته شده درباره کار معیوب هستند، از تعادل کار و زندگی تا بازخورد و از کارمندان خوب تا رهبری! مارکوس باکینگهام و اشلی گودول، شیوه‌هایی را که سازمان ها برای کنترل و اعمال یکنواختی انجام می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهند، شیوه‌هایی که باور جمعی و معمول آنها را پذیرفته‌اند اما در عمل به خوبی نتوانسته اند به بهبود بهره‌وری و انگیزه کارکنان منجر شوند. نه دروغ مورد نظر این نویسندگان به شرح زیر است:
1398/03/13

مدیریت تجربه کارکنان و اشتیاق سازمانی

تجربه کارکنان، سفر یک کارمند با سازمان است. در مجموع تمام تعاملاتی است که کارمند با کارفرما از پیش از استخدام تا بعد از خروج از سازمان دارد. این سفر شامل نقاط کلیدی مهم، ارتباطات شخصی، کاربرد تکنولوژی و محیط فیزیکی کار است. تمام لحظاتی است که کارکنان احساس می‌­کنند نقشی در اهداف، برند و فرهنگ سازمان دارند. این احساس به صورت مستقیم بر نگهداشت، اشتیاق، عملکرد و توسعه کارکنان اثر می­‌گذارد.