1393/11/25

اثر طلایی لمس کردن (Midas Touch Effect)

حس لامسه برای ما اغلب یک کانال ارتباط مسلط را ایجاد می‌کند و تماس بین شخصی نقش مهمی در آسودگی احساسی و هیجانی ما ایفا می‌کند. خواه یک دست دادن محکم باشد، یک دست زدن تشویق آمیز بر پشت کسی باشد، یک هم آغوشی هوس‌انگیز باشد، یک سقلمه‌ای برای ایجاد توجه در دیگری باشد، یک بوسه محبت آمیز باشد، یا نوازش آرامی بر روی شانه باشد، تماس بدنی بلادرنگ نیروی حیاتی بسیار قوی‌تر از کلام ایجاد می‌کند.