ابعاد فرهنگی هافستد: مردخویی و زن خویی(بخش چهارم)

masc-fem-bal2بعد مرد خویی نشان می دهد که جامعه با رقابت و موفقیت پیش می رود که موفقیت با “برنده یا بهترین بودن” در هر زمینه ای تعریف می گردد. یک سیستم ارزشی که در مدرسه آغاز می گردد و در رفتار سازمانی و سازمانها ادامه می یابد. زن خویی نشان می دهد که ارزشهای مسلط و غالب در جامعه، مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی می باشد. یک جامعه زن خو جایی است که در آن “کیفیت زندگی” نشانه موفقیت است و برجسته شدن در بین افراد تحسین برانگیز نمی باشد.
ارزشهای مسلط در جوامعی که بر موفقیت شغلی تاکید می شود عبارتند از: اعتماد به نفس، جمع آوری اموال نقدی و غیر نقدی و به افراد توجهی نمی شود. ارزشهای مسلط در جوامعی که بر کیفیت زندگی تاکید می شود عبارتند از: بها دادن به روابط بین افراد، توجه به همنوعان و اهمیت دادن به کیفیت زندگی.
جدول زیر فرهنگ زن خو را با فرهنگ مرد خو مقایسه می کند:
masculinity

مایکروسافت و مدیریت رفتار سازمانی

microsoft

مایکروسافت می داند که رفتار سازمانی چطور بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. این شرکت با ایجاد محیط کار عالی، ارائه مزایای سخاوتمندانه و طراحی مشاغل پرچالش ، رابطه خوبی با کارمندان برقرار کرده است. نقاشی دیواری که در این جا نشان داده شده و دو طبقه ارتفاع دارد، یکی از 4500 اثر هنری معاصری است که برای خوشحالی کارمندان، در محوطه شرکت میکروسافت به نمایش درآمده است. خدمات دیگری چون پارک اتومبیل توسط خدمتکار، خدمات لباسشویی، تحویل رایگان خوارو بار وغذا برای منزل، به کارمندان کمک می کند تا روی کارشان متمرکز شوند. وفاداری کارمندان و بهره وری آنها نسبت به شرکت های دیگر بالاتر بوده و از زمان تاسیس شرکت در سال 1975 ، نقش زیادی در افزایش درآمد آن به 44 میلیارد دلار داشته است.

منبع: کتاب رفتار سازماني. نویسندگان. استيفن رابينز. تيموتی جاج. ویراست. 1389.مترجم. مهدی زارع. به همراه پيشگفتار دكتر فرهنگي. استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.