1393/05/08

ابعاد فرهنگی هافستد: فاصله قدرت

این بعد با این واقعیت سر و کار دارد که افراد در جوامع برابر نیستند و نشان می‌دهد که نگرش فرهنگ جامعه در برابر این نابرابریها چگونه است.
1393/05/02

ابعاد فرهنگی هافستد: فردگرایی/جمع گرایی

در جوامع فردگرا مردم متوجه خودشان و فامیل مستقیم خود هستند. در جوامع جمع گرا مردم به گروههایی تعلق دارند که در ازای اظهار وفاداری به آنها از افراد حمایت و مراقبت می‌کند.
1393/04/25

ابعاد فرهنگی هافستد

از نظر هافستد، فرهنگ برنامه‌ریزی جمعی ذهن است که افراد یک گروه یا طبقه را از سایر افراد گروه‌ها و طبقات متمایز می‌سازد.