ژانویه

2014/01/22

به بهانه تئاتر سقراط: گفت و گو به عنوان شیوه‌ای از اندیشیدن

به تعبیر امروزی "گفت و گو" وقتی شیوه‌ای از اندیشیدن می‌شود که به شکل یک گفتمان(discourse) نمایان شود. در این صورت طرفین گفت و گو "می دانند که چیزی نمی دانند!"  و برای پذیرش آرا و نظرات متفاوت و متکثر آمادگی ذهنی دارند و برای فهم مبانی فکری و پیش فرض های ذهنی طرف مقابل تلاش می‌کنند و به شیوه پرسش و پاسخی و با کمک یکدیگر معانی و مفاهیم مشترک را ایجاد می‌نمایند.
2014/01/21

درباره بازخور: آیا هنر ایرانیان عیب جویی است؟!

جبران خلیل جبران شاعر و نویسنده نامدار لبنانی در نوشته ای کوتاه هنر مردمان از ملل گوناگون را برمی‌شمارد و درباره ایرانیان می‌گوید:"هنر ایرانیان عیب جویی است!!"