سمینار رهبری مبتنی بر عصب شناسی (Neuroleadership)

چهاردهم آذر ماه 92 به کوشش “کانون آگهی و تبلیغات طرح نو” و به دعوت “مرکز آموزش اتاق بازرگانی مازندران” در اتاق بازرگانی مازندران، سمیناری درباره “رهبری مبتنی بر عصب شناسی “ ارائه کردم.

رهبری عصب شناختی (Neuroleadership) یک زیرحوزه در دانش رهبری است که قصد آن پژوهش برای فهم رفتار مغز آدمی است هنگامی که فرد در تعامل با زمینه سازمانی خود است. این مطالعه شامل هیجانات، انتظارات، یادگیری و حافظه افراد می­باشد. به عبارت دیگر در زمینه سازمانی که افراد و رهبران آنها در تعامل با یکدیگر به دنبال ایجاد تغییر و رسیدن به اهداف مشترک خود هستند، این دانش به دنبال مطالعه و بررسی زیربناهای زیستی این تعامل با استفاده از روش­ها و ابزارهای دانش عصب شناسی است.

رهبری عصب شناختی بر این تمرکز می­کند که در یک محیط اجتماعی- سازمانی، افراد چگونه تصمیم می­گیرند؟  چگونه مسأله حل می­کنند؟ چگونه هیجانات خود را مهار و تنظیم می­کنند؟ چگونه با دیگران همکاری می­کنند و بر آنها تأثیر می­گذارند و چگونه تغییر را تسهیل می­نمایند؟  

اکنون ما از عملکرد مغز بسیار می­دانیم و صرفاً دانسته­های ابتدایی درباره آن نداریم و می­توانیم از این یافته­های علمی درباره عملکرد مغز در کاربردهای مدیریت و رهبری بهره ببریم.

این سمینار در دونشست برگزارشد: