1392/06/17

عصب شناختی سازمانی

به نظر می­‌رسد که حتی با اندک دانشی از عصب شناسی می­‌توان مفاهیم رهبری و مدیریت را مجددا چارچوب بندی کرد و وقت آن فرا رسیده است که نظریه پردازان سازمانی یک عصب شناس را برای صرف ناهار با یکدیگر دعوت نمایند!