1392/04/03

سازمان پایدار و ارزش های متضاد

برتراند راسل می گوید:"برای ایجاد پایداری در سیستم های اجتماعی همواره باید به طرز کنترل شده ای در آن بی نظمی تزریق کرد"
1392/03/23

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن

در پارادایم نوگرایی(Modern) ، تئوری‌های رهبری با رهبری سر و کار دارند که نقش ستاره و قهرمان را بازی می کند. در نقطه مقابل در پارادایم فرانوگرا یا پست مدرن(Post-Modern) رهبر به عنوان خدمتگزار گروه خود را معرفی نموده و سعی در اجرای نقشی دارد که تسهیل کننده روابط میان اعضا گروه باشد.