1391/12/23

آزمون آینه: مدیریت خویشتن

هر فرد لازم است علاوه بر شناخت خویش و نیز نقاط قوت و ضعف خود، بداند که چگونه می آموزد، ارزش های خویش را بشناسد و بداند که در چه حوزه‌ای و چگونه می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. بیشتر افراد تصور می‌کنند که حوزه ای که در آن قوت یا ضعف دارند را می‌شناسند ولی غالبا اشتباه می‌کنند.
1391/12/22

درباره مدیران شایسته و عالی!!

این گونه به نظر می‌رسد که مدیران، مسؤول شادی و خرسندی افراد نیستند ومحیط کار، مدرسه پرستاری نیست! آنها باید در فکر سهم بازار، رشد سازمان و سود آن باشند و در یک کلام باید از قدرت استفاده کنند! اما مدیران قوی و بزرگ ایمان دارند که مدیریت صرفاً یک سری کارها و وظایف مکانیکی نیست بلکه مجموعه‌ای از واکنش‌های انسانی است.