1391/11/04

زیبایی و حقیقت: آیا وقت آن نرسیده است که به جای “سازمان کارا” به دنبال “سازمان زیبا” باشیم؟

گسست زیبایی شناسی در این حقیقت نهفته است که مدیران کم و بیش می دانند علم، اقتصاد، اخلاقیات یا معنویات مدیریت چیست، اما اغلب درباره زیبایی شناسی مدیریت چیزی نمی دانند. از زمان های گذشته این فرض قوت گرفته است که میان زیبایی شناسی و مدیریت ربطی وجود ندارد!
1392/11/02

به بهانه تئاتر سقراط: گفت و گو به عنوان شیوه‌ای از اندیشیدن

به تعبیر امروزی "گفت و گو" وقتی شیوه‌ای از اندیشیدن می‌شود که به شکل یک گفتمان(discourse) نمایان شود. در این صورت طرفین گفت و گو "می دانند که چیزی نمی دانند!"  و برای پذیرش آرا و نظرات متفاوت و متکثر آمادگی ذهنی دارند و برای فهم مبانی فکری و پیش فرض های ذهنی طرف مقابل تلاش می‌کنند و به شیوه پرسش و پاسخی و با کمک یکدیگر معانی و مفاهیم مشترک را ایجاد می‌نمایند.