1391/06/09

نظریه پردازی درباره سازمانها

نظریه پردازی درباره سازمانها، تمرینی است در نقشه نگاری(Cartography) . مهم است که به یاد داشته باشیم که بهترین نقشه(Map)وجود ندارد بلکه تصویرها و نقشه­‌های متفاوت […]
1391/06/15

خردورزی و سرخپوستان ناسکاپی

در یک دنیای سیال،مردم خردمند می دانند که آنها به طور کامل نمی دانند که چه چیزی در حال وقوع است. زیرا که آنها این رویداد […]
1391/06/19

زیبایی شناسی و مدیریت

رمز و راز زیباشناختی در این حقیقت نهفته است که در طول تاریخ تنها انگشت شماری فیلسوف توانسته اند آن را در فلسفه خود ملحوظ نمایند. […]
1391/06/26

کتاب هوش اجتماعی – دانیل گلمن

کتاب هوش اجتماعی- تالیف دانیل گلمن – ترجمه حمیدرضا بلوچ-چاپ دوم-1391 دانیل گلمن درباره کتاب هوش اجتماعی چنین می گوید:  در این کتاب قصد دارم از […]