1391/12/02

ما به یک قصه خوب نیاز داریم!

همه سازمان ها در تدوین برنامه استراتژیک از تکنیک‌های مشابهی استفاده می‌کنند پس تفاوت آنها در دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک در کجاست؟ تفاوت در قصه آنهاست ، تفاوت در قدرت چشم انداز آن‌هاست. چشم انداز قوی یعنی قصه خوب، قصه مهیج ، قصه‌ای باور پذیر ، قصه‌ای که هم شعور و هم شور کارکنان را بر‌انگیزاند.