1393/05/02

ابعاد فرهنگی هافستد: فردگرایی/جمع گرایی

در جوامع فردگرا مردم متوجه خودشان و فامیل مستقیم خود هستند. در جوامع جمع گرا مردم به گروههایی تعلق دارند که در ازای اظهار وفاداری به آنها از افراد حمایت و مراقبت می‌کند.
1393/05/08

ابعاد فرهنگی هافستد: فاصله قدرت

این بعد با این واقعیت سر و کار دارد که افراد در جوامع برابر نیستند و نشان می‌دهد که نگرش فرهنگ جامعه در برابر این نابرابریها چگونه است.
1393/05/11

مایکروسافت و مدیریت رفتار سازمانی

مایکروسافت می‌داند که رفتار سازمانی چطور بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد. این شرکت با ایجاد محیط کار عالی، ارائه مزایای سخاوتمندانه و طراحی مشاغل پرچالش ، رابطه خوبی با کارمندان برقرار کرده است.
1393/05/17

ابعاد فرهنگی هافستد: مردخویی و زن‌خویی

بعد مرد خویی نشان می‌دهد که جامعه با رقابت و موفقیت پیش می‌رود که موفقیت با “برنده یا بهترین بودن" در هر زمینه‌ای تعریف می‌گردد. زن خویی نشان می‌دهد که ارزشهای مسلط و غالب در جامعه، مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی می‌باشد.