شیرزاد

2015/01/18

مدیریت منابع انسانی در خاور میانه

علیرغم اهمیت اقتصادی و سیاسی خاورمیانه در اقتصاد جهانی، منابع بسیار اندکی درباره مدیریت منابع انسانی در این ناحیه موجود و در دسترس است. ادبیات موجود اساساً جنبه­‌های اقتصادی و نقش نهادهای فرهنگی در مدیریت کسب و کارها و یا تعارض­‌های مختلف در این ناحیه را پررنگ کرده است. در این مجموعه تلاش شده است که شباهت­‌ها و تفاوت­‌های مربوط به سیستم­‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) در کشورهای این ناحیه مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.
2014/08/08

ابعاد فرهنگی هافستد: مردخویی و زن‌خویی

بعد مرد خویی نشان می‌دهد که جامعه با رقابت و موفقیت پیش می‌رود که موفقیت با “برنده یا بهترین بودن" در هر زمینه‌ای تعریف می‌گردد. زن خویی نشان می‌دهد که ارزشهای مسلط و غالب در جامعه، مراقبت از دیگران و کیفیت زندگی می‌باشد.
2014/08/02

مایکروسافت و مدیریت رفتار سازمانی

مایکروسافت می‌داند که رفتار سازمانی چطور بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد. این شرکت با ایجاد محیط کار عالی، ارائه مزایای سخاوتمندانه و طراحی مشاغل پرچالش ، رابطه خوبی با کارمندان برقرار کرده است.
2014/07/30

ابعاد فرهنگی هافستد: فاصله قدرت

این بعد با این واقعیت سر و کار دارد که افراد در جوامع برابر نیستند و نشان می‌دهد که نگرش فرهنگ جامعه در برابر این نابرابریها چگونه است.
2014/07/24

ابعاد فرهنگی هافستد: فردگرایی/جمع گرایی

در جوامع فردگرا مردم متوجه خودشان و فامیل مستقیم خود هستند. در جوامع جمع گرا مردم به گروههایی تعلق دارند که در ازای اظهار وفاداری به آنها از افراد حمایت و مراقبت می‌کند.
2014/07/16

ابعاد فرهنگی هافستد

از نظر هافستد، فرهنگ برنامه‌ریزی جمعی ذهن است که افراد یک گروه یا طبقه را از سایر افراد گروه‌ها و طبقات متمایز می‌سازد.
2014/01/22

به بهانه تئاتر سقراط: گفت و گو به عنوان شیوه‌ای از اندیشیدن

به تعبیر امروزی "گفت و گو" وقتی شیوه‌ای از اندیشیدن می‌شود که به شکل یک گفتمان(discourse) نمایان شود. در این صورت طرفین گفت و گو "می دانند که چیزی نمی دانند!"  و برای پذیرش آرا و نظرات متفاوت و متکثر آمادگی ذهنی دارند و برای فهم مبانی فکری و پیش فرض های ذهنی طرف مقابل تلاش می‌کنند و به شیوه پرسش و پاسخی و با کمک یکدیگر معانی و مفاهیم مشترک را ایجاد می‌نمایند.
2014/01/21

درباره بازخور: آیا هنر ایرانیان عیب جویی است؟!

جبران خلیل جبران شاعر و نویسنده نامدار لبنانی در نوشته ای کوتاه هنر مردمان از ملل گوناگون را برمی‌شمارد و درباره ایرانیان می‌گوید:"هنر ایرانیان عیب جویی است!!"
2013/12/09

سمینار رهبری مبتنی بر عصب شناسی (Neuroleadership)

رهبری عصب شناختی (Neuroleadership) یک زیرحوزه در دانش رهبری است که قصد آن پژوهش برای فهم رفتار مغز آدمی است هنگامی که فرد در تعامل با زمینه سازمانی خود است.